FANDOM 1. Dodržovat slušnost a Rp v diskuzi
 2. Repsekt vůči pravidlu Pj má vždy pravdu a mé osobě
 3. Minimální zkušenost s hraním na Andoru
 4. Minimálně jednou týdně příspěvek - dát o sobě vědět, pokud je hráč neaktivní delší dobu
 5. Nehrát za jiné hráče
 6. Reagovat správně a nepsát hlouposti
 7. Vulgaritu cen*urovat
 8. Velmi vulgární příspěvky, nebo příspěvky s erotickým nádechem automaticky psát soukromě
 9. Neprozrazovat důležité informace, které jsou pro jiné hráče neznámé
 10. Pokud má hráč psát psát soukromě, píše tak do té doby, dokud Pj neřekne jinak
 11. Je zakázáno si během hry připisovat zk, nebo reputaci aniž by Pj nějaké rozdával. To platí i pro techniky. Hráč si může vymyslet nové techniky, ale každou novou techniku musi prokonzultovat s Pj. Poté nesmí novou techniku použit, dokud si ji nekoupí
 12. Je povinností hráče upozorňovat Pj na jakékoliv změny ve svém deníku
 13. Pokud je hráč neaktivní déle než pět dnů, bude podmínce. Během dalších pěti dnů musí dát hráč o sobě vědět. Pokud nedá o sobě jakýmkoli způsobem vědět, na konci desátého dne neaktivity bude hráčova postava převezmuta Vypravěčem. Postava bude poté nabídnuta novému hráči.


Tresty za poručení pravidel

1-2,4-9, 12 = 1.porušení - upozornění / 2.porušení - Pj odebere hráči zk, sníží rank, či reputaci / 3.poručení - vyloučení hráče

10 = 1.porušení - upozornění / Porušení se stále opakuje - Pj odebere hráči zk

11 = hráč je rovnou vyloučen


Pravidla pro příspěvky

 • Příspěvek by měl mít minimálně 10 řádků. Samozřejmě pokud to situace dovoluje, ale neříkejte mi, že s myšlenkami a přímou řečí se nedá příspěvek natáhnout. Stačí se pořádně rozepsat.
 • Přímá řeč [b]tučně[/b].
 • Myšlenky [i]kurzívou[/i]
 • Deník - Non-weapon item: Nejsou to pěsti a tak, jsou to nebojové předměty jako jsou školní pomůcky, svačina, Mp3, či jiné osobní věci. Oblečení se nepočítá, to je samozřejmost. (škola = uniforma / mimo školu = osobní věci)
 • Každý příspěvek by měl mít nadpis. Pomáhá mi to líp se v příspěvcích orientovat.
 • Pod nadpis není třeba psát kdo vše tam je, stačí se kouknout komu byla zpráva posílána.
 • Pokud je ve vašem okolí více hráčů a někdo před vaším příspěvkem odejde a jste si jistí, že svým konáním ho neovlivníte/nebo víte, že odešel a už ho nic nezastaví, aby se vrátil, tak pošlete příspěvek ostatním hráčům a té osobě už ne. Není to důležité, ale někdy to může být zmatené. Pokud si tím ale nejste jistí, napište mi Pm a domluvíme se.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.